De Paul ass net mei Trainer


30 December 2021

Den FC Marisca Miersch muss leider seng Zesummenarbescht mam Paul Hunnewald ophaalen.

De Paul hued eis aus perseinlechen Grënn gefroot fir sain Kontrakt opzeleisen.

Mir soen dem Paul e grousse Merci fir seng gudd Zesummenarbescht iwert dei lëscht 3 Joer.

De ganze Verain wënscht dem Hunni alles Gudds fir d’Zukunft.