Geschicht

Text aus der Brochure Franz Faber 1946

 

Wa scho fre’er zu Miersch de Football, an iwerhapt de Sport zu Méschter-E’ere kommt ass, dann zeit des Léschtong vu lânger, affervoller Virbrédongsarbecht, vun Disciplin a vu Méschterkönnen.

Eis Gedanke gin duefir haut zréck an Joer 1908, zu eise gro’sse Le’erméschteren, de’ eis e gudd Beispill gin, an de’ Sportsgedanken he’ch gehâlen hun. Berétwöllegen Asâtz am Dengscht vum Sport an onser Hémechtsstâd soll eisen Dank sin. Des Idée virunzegin, de’ mir vun hinne geirwt hun, soll ons Pflicht an ons Schöllegkét sin.

Wé ons Professeren démols, so’ betriede mir Le’erjongen och haut deselwechte Groun, wo’ si virun 30 Joer als de’ e’scht Equipe vu Letzeburg fir d’E’er vun der Mierscher Stâd gestridden hun. Mir spillen haut an emmer fir dat Idéal dat si ons schon an Kannerwé geluegt hun, datt si eis an onse Joeren afgetrueden hunan fir dat ze verwirklechen mir haut als eng gro’ss Organisatio’n ugetruede sin.

 

De Wé ass ons virgezéchent! Allons-y!

 

178817a6d9cd4170fa43e66416e3365d601439_.png

Comité

Fonktioun Numm
Président KILL Marc
Président d’Honneur KREMER Alex
Vice président BUCARI Daniel
Vice président BETTENDORFF Marc
Secrétaire KOECHER Stéphanie
Trésorier WULFF Erik
Directeur sportif FISCHELS Norbert
Membre THEIN Marc
Membre GLOESENER Jean-Claude
Membre HUBERT Marc
Membre TOISUL Steve
Membre MECHTEL Marc
Membre BEMTGEN Romain
Membre LAMESCH Patrick
   
Président Commission des Jeunes KILL Marc
Délégué jeunes KREMER Jacques
Responsable Seniors Réserves BUCARI Dan
Responsable vétérans SCHROEDER Jean-Paul
Responsable terrain BUCARI Dan, MECHTEL Marc

Terrains

 
 
1788170956688169217c9950162948ef361ee4_.jpeg
 
(Photo Oli Frisch) Terrain 1 – Schintgespesch 104 x 64 
 
17881708016bbf453ebeb75e81221c1f14f73c_.jpeg
 
 
(Photo Oli Frisch) Terrain 1 – Schintgespesch 104 x 64     

Kontakt

Adresse postale:

Boites postales 106
L-7502 MERSCH


Coordonnées bancaires :

BIC:CELLLULL
IBAN:LU190141514239810000